City Social Magazine

SEP 2012

City Social Magazine in Baton Rouge, Louisiana

Issue link: https://citysocial.epubxp.com/i/81666

Contents of this Issue

Navigation

Page 55 of 67

ZLOO WDNH SODFH 2FWREHU )RXU GD\V RI IDVKLRQ VKRSSLQJ HQWHUWDLQPHQW IRRG DQG VSHFLDO HYHQWV DW WKH %DWRQ 5RXJH 5LYHU &HQWHU ZKHQ WKH -XQLRU /HDJXH RI %DWRQ 5RXJH SUHVHQWV +ROO\GD\V 6KRSSLQJ IRU D &DXVH 2YHU WKH SDVW \HDUV +ROO\GD\V KDV EHFRPH /RXLVLDQD¶V ODUJHVW IXQGUDLVHU 2YHU PLO OLRQ GROODUV KDV EHHQ UDLVHG IRU WKH %DWRQ 5RXJH &RPPXQLW\ /DVW \HDU WKH UDLVHG E\ +ROO\GD\V DORQJ ZLWK KRXUV RI YROXQWHHU ZRUN GLUHFWO\ LPSDFWHG WKH OLYHV RI RYHU SHRSOH LQ WKH *UHDWHU %DWRQ 5RXJH DUHD DQG ZLOO LPSDFW RYHU SHRSOH RYHU WKH OLIH RI WKHVH SURMHFWV .DWLH &XORWWD 6KRULDN ZLOO FKDLU WKLV \HDU¶V VKRSSLQJ HYHQW WKDW LQFOXGHV D ZLQH WDVWLQJ IDVKLRQ VKRZ EUHDNIDVW DQG EUXQFK ZLWK 6DQWD DQG D . UXQ 7KH -XQLRU /HDJXH ZLOO DOVR EH VHOOLQJ WLFNHWV IRU D FKDQFH WR ZLQ D 0HUFHGHV %HQ] & GRQDWHG E\ 0HUFHGHV %HQ] RI %DWRQ 5RXJH 7LFNHWV DUH SHU FKDQFH 7LFNHWV DUH DOVR DYDLODEOH IRU D FKDQFH WR ZLQ D ODGLHV¶ DQG JHQWOHPDQ¶V PDWFKLQJ VHW RI 5ROH[ ZDWFKHV 2QO\ FKDQFHV ZLOO EH VROG IRU HDFK ZDWFK DW SHU WLFNHW 7LFNHWV FDQ EH SXU FKDVHG IURP WKH /HDJXH RIILFH RU IURP DQ\RQH RQ WKH +ROO\GD\V FRPPLW WHH :LQQHUV ZLOO QRW QHHG WR EH SUHVHQW WR ZLQ )RU PRUH LQIRUPDWLRQ DERXW WKH -XQLRU /HDJXH DQG +ROO\GD\V RU WR SXUFKDVH WLFNHWV YLVLW ZZZ MXQLRUOHDJXHEU RUJ 5HDG XV RQOLQH DW ZZZ FLW\VRFLDO FRP

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of City Social Magazine - SEP 2012